Zásady ochrany osobních údajů

OBECNÁ USTANOVENÍ
Správcem osobních údajů shromažďovaných prostřednictvím webu summer-cha.pl je EWA LATOCHA podnikající pod obchodním jménem ZAKŁAD ODZIEŻOWY SUMMER-CHA EWA LATOCHA zapsané do Centrálního registru a informací o hospodářské činnosti Polské republiky vedeného ministrem příslušný pro ekonomiku, místo podnikání: 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Górnicza, č. 17, adresa pro doručování: 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Górnicza, č. 17, NIP: 6470503635, REGON: 271031134, adresa elektronické pošty: info@summer-cha.pl, dále jen „Správce“.
Osobní údaje shromážděné Správcem prostřednictvím webových stránek jsou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ao volný pohyb těchto údajů, a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen GDPR a zákon o ochraně osobních údajů ze dne 10. května 2018.
TYP ZPRACOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ÚČEL A ROZSAH SBĚRU ÚDAJŮ
ÚČEL ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD. Správce zpracovává osobní údaje prostřednictvím webu summer-cha.pl v případě:
pomocí kontaktního formuláře uživatele. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 sec. 1 lit. f) GDPR jako právně oprávněný zájem Správce.
přihlášení k odběru Newsletteru uživatelem za účelem zasílání obchodních informací elektronickými prostředky. Osobní údaje jsou zpracovávány po vyjádření samostatného souhlasu podle čl. 6 sec. 1 lit. a) GDPR.
TYP ZPRACOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Správce zpracovává následující kategorie osobních údajů uživatele:
Jméno a příjmení,
Emailová adresa,
Telefonní číslo,
OBDOBÍ ARCHIVACE OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Osobní údaje uživatelů uchovává Správce:
je-li základem zpracování údajů plnění smlouvy, po dobu nezbytně nutnou k plnění smlouvy, a po uplynutí této doby po dobu odpovídající době promlčení nároků. Nestanoví-li zvláštní ustanovení jinak, činí promlčecí doba šest let a u nároků na periodická plnění a nároků souvisejících s podnikáním tři roky.
je-li základem zpracování údajů souhlas, dokud souhlas není odvolán, a po odvolání souhlasu, po dobu odpovídající době promlčení nároků, které může Správce uplatnit a které lze uplatnit proti němu. Nestanoví-li zvláštní ustanovení jinak, činí promlčecí doba šest let a u nároků na periodická plnění a nároků souvisejících s podnikáním tři roky.
Při používání webových stránek mohou být shromažďovány další informace, zejména: IP adresa přidělená počítači uživatele nebo externí IP adresa poskytovatele internetu, název domény, typ prohlížeče, doba přístupu, typ operačního systému.
Navigační údaje mohou být také shromažďovány od uživatelů, včetně informací o odkazech a referencích, na které se rozhodnou kliknout, nebo jiných činnostech prováděných na webových stránkách. Právním základem tohoto druhu činnosti je oprávněný zájem Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), spočívající v usnadnění využívání služeb poskytovaných elektronicky a zlepšování funkčnosti těchto služeb.
Poskytnutí osobních údajů uživatelem je dobrovolné.
Osobní údaje budou zpracovávány také automatizovaným způsobem formou profilování, pokud s tím uživatel souhlasí podle čl. 6 sec. 1 lit. a) GDPR. Důsledkem profilování bude přiřazení profilu dané osobě za účelem rozhodování o ní nebo analyzování či předvídání jejích preferencí, chování a postojů.
Správce věnuje zvláštní péči ochraně zájmů subjektů údajů, a zejména zajišťuje, aby jím shromážděné údaje byly:
zpracovávány v souladu se zákonem,
shromážděné pro stanovené, zákonné účely a nepodléhající dalšímu zpracování neslučitelnému s těmito účely,
věcně správné a přiměřené ve vztahu k účelům, pro které jsou zpracovávány, a uchovávány ve formě umožňující identifikaci osob, kterých se týkají, ne déle, než je nezbytné k dosažení účelu zpracování.

POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje uživatelů jsou předávány poskytovatelům služeb, které Správce využívá při provozu webu. Poskytovatelé služeb, kterým jsou osobní údaje předávány v závislosti na smluvních ujednáních a okolnostech, nebo podléhají pokynům Správce ohledně účelů a způsobů zpracování údajů (zpracovatelé) nebo samostatně určují účely a způsoby jejich zpracování (správci).
Osobní údaje uživatelů jsou uchovávány pouze v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP).
PRÁVO KONTROLY, PŘÍSTUP K VLASTNÍM ÚDAJŮM A OPRAVY
Subjekt údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům a právo na opravu, výmaz, omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku, právo kdykoli odvolat souhlas, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování, která byl učiněn na základě souhlasu před jeho odvoláním.
Právní základ vaší žádosti:
Přístup k datům – čl. 15 GDPR
Oprava dat – čl. 16 GDPR.
Vymazání údajů (tzv. právo být zapomenut) – čl. 17 GDPR.
Omezení zpracování – čl. 18 GDPR.
Přenos dat – čl. 20 GDPR.
Námitka – Čl. 21 GDPR
Odvolání souhlasu – čl. 7 sec. 3 GDPR.
Pro uplatnění práv uvedených v bodě 2 můžete zaslat příslušný e-mail na následující adresu: info@summer-cha.pl.
V případě, že uživatel má právo vyplývající z výše uvedených práv, Správce žádosti vyhoví nebo jí odmítne vyhovět ihned, nejpozději však do měsíce od jejího obdržení. Pokud však – vzhledem ke složitosti požadavku nebo množství požadavků – nebude správce schopen vyhovět žádosti do jednoho měsíce, vyhoví jim během následujících dvou měsíců s předstihem uživatele do měsíce přijetí žádosti – o zamýšleném prodloužení lhůty a jeho důvodech.
Pokud bude zjištěno, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení ustanovení GDPR, má subjekt údajů právo podat stížnost u předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů.
SOUBORY „COOKIES“.
Web správce používá soubory cookie.
Instalace „cookies“ je nezbytná pro řádné poskytování služeb na webu. Soubory cookie obsahují informace nezbytné pro správné fungování webu a také umožňují sestavit obecné statistiky návštěvnosti webu.
Webová stránka používá typy „cookies“: session a permanent
Cookies „relace“ jsou dočasné soubory, které se ukládají na koncovém zařízení uživatele až do odhlášení (opuštění webu).
„Trvalé“ soubory cookie jsou uloženy v koncovém zařízení uživatele po dobu uvedenou v parametrech „cookies“ nebo do doby, než je uživatel smaže.
Správce používá vlastní soubory cookie, aby lépe porozuměl tomu, jak uživatel interaguje s obsahem webu. Soubory shromažďují informace o způsobu, jakým uživatel používá webovou stránku, o typu webu, ze kterého byl uživatel přesměrován a o počtu návštěv a době návštěvy uživatele na webu. Tyto informace nezaznamenávají konkrétní osobní údaje uživatele, ale slouží k sestavování statistik o používání webových stránek.
Uživatel má právo rozhodnout o přístupu k „cookies“ do svého počítače tak, že si je předem vybere v okně svého prohlížeče. Podrobné informace o možnostech a způsobech nakládání s „cookies“ jsou k dispozici v nastavení softwaru (webového prohlížeče).
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Správce používá technická a organizační opatření k zajištění ochrany zpracovávaných osobních údajů přiměřených hrozbám a kategoriím chráněných údajů, zejména chrání údaje před neoprávněným přístupem, odstraněním neoprávněnou osobou, zpracováním v rozporu s platnými předpisy a změnou, ztrátu, poškození nebo zničení.
Správce zajišťuje vhodná technická opatření, aby neoprávněné osoby nemohly získávat a upravovat osobní údaje zasílané elektronicky.
V záležitostech, na které se nevztahují tyto zásady ochrany osobních údajů, se přiměřeně použijí ustanovení GDPR a další relevantní ustanovení polského práva.